تورها

بسته های پیشنهادی آکواریوم


برای بازدید مدارس

بسته پیشنهادی آکواریوم24,500تومانبرای بازدید مدارس
 • بازدید از تمام قسمت ها
 • مبلغ فوق به ازای هر دانش آموز می باشد.

بسته های پیشنهادی گیم لند


برای یازدید مدارس

بسته شماره سه25,000تومانگیم لند
 • 8 بازی 
بسته شماره دو20,000تومانگیم لند
 • 6 بازی
بسته شماره یک15,000تومانگیم لند
 • 4 بازی

بسته های پیشنهادی لونا پارک


برای بازدید مدارس

بسته شماره سه20,000تومانلونا پارک
 • 4 بازی 
بسته شماره دو15,000تومانلونا پارک
 • 3 بازی 
بسته شماره یک12,000تومانلونا پارک
 • 2 بازی

بسته های پیشنهادی عکاسی و فتوشاپ


برای بازدید مدارس

عکس دانش آموزان در گروه های 4 نفرهعکاسی و فتوشاپ
 • 6 عدد عکس با پس زمینه متفاوت در یک CD تحویل مربی یا مسئول داده خواهد شد.
 • هزینه عکاسی به همراه یک CD رایت شده 24,000 تومان می باشد.
 • به ازاری هر CD اضافی رایت شده درخواستی مبلغ 5000 تومان جداگانه پرداخت خواهد شد.
عکس دانش آموزان در گروه های 10 نفرهعکاسی و فتوشاپ
 • 3 عدد عکس با پس زمینه متفاوت در یک CD تحویل مربی یا مسئول داده خواهد شد.
 • هزینه عکاسی به همراه یک CD رایت شده 18,000 تومان می باشد.
 • به ازاری هر CD اضافی رایت شده درخواستی مبلغ 5000 تومان جداگانه پرداخت خواهد شد.

فرم ها و آئین نامه ها


فرم اطلاعات مدرسه


آئین نامه های انضباطی