اسکات


نام عمومی: Spotted scat

نام علمی: Scatophagus argus

زیستگاه اصلی اسکات ها خلیج فارس ، از سواحل کویت تا فوجی در ژاپن و رود کارون به حساب می آید. همان طور که می دانید ماهی اسکات از ماهیان آبهای شور و تلخ می باشد ، اما تا سن بلوغ امکان تبدیل آب شور به شیرین برای آن ها خواهد بود. حداکثر میزان رشد آن ها تا ۳۵سانتی متر گزارش شده است.

    اسکات