بارب جلب


نام عمومی: Tinfoil Barb

نام علمی: Barbonymus schawnenfeldii

این ماهی بومی مناطق تایلند، مالزی، سوماترا، بورنئو و رودخانه های هند بوده. بسیار ارام و صلح جوست. حداکثر تا ۲۵-۳۰ سانتی متر رشد می کنند.ماهیان خانواده بارب همه چیزخوار میباشد.

    بارب جلب