تارگت فیش ( یلّی ماهی)


نام علمی: Therapon jab

نام عمومی: Crescent grunter

اين ماهی مي تواند در آب شور، لب شور و شيرين زندگی کند. در اصل دريا کوچ است، يعنی در آب شيرين زيست می کند
ولی برای توليد مثل و تخم ريزی بايد به دريا مهاجرت کند. نمونه های بالغ را می توان در دسته های کوچک در دهانه رودخانه ها صيد نمود. طول کل اين ماهي به ۳۴ سانتی متر مي رسد. تغذیه آنها در اکوسيستم طبيعی بيشتر از ماهيان کوچک تر، حشرات و بی مهرگان لابه لای ماسه ها و سنگ ها می باشد. این ماهیان هنگام خروج از آب صدایی خاص تولید می کنند.

    تارگت فیش ( یلّی ماهی)