جراح سوهال


نام عمومی: Acanthurus sohal

نام علمی: Sohal Tang

این ماهی را که در ایران به نام جراح دُم قیچی می شناسند بومی دریای سرخ و خلیج فارس است و معمولاً در طبیعت به صورت گروه های چندتایی یافت می شوند. میزان رشد آن در طبیعت در حدود ۴٠ سانتی متر است. بدن فشرده و کشیده این ماهی آن را به یک ماهی بسیار سریع و مانور پذیر تبدیل کرده است. مانند دیگر جراح ماهیان، جراح سوهال نیز دو زایده تیغ مانند بر روی ساقه دُمی خود دارد که از آن در هنگام خطر بهره می برد و در واقع نام جراح ماهی از همین تیغ های بُرنده که بی شباهت به تیغ جراحی نیستند الهام گرفته شده است. جیره غذایی این ماهیان در طبیعت بیشتر از جلبک ها و گیاهان آبزی تأمین می گردد.

    جراح سوهال