جراح ماهی حلقه دم


نام علمی: Acanthurus blochii

نام انگلیسی: Acanthurus blochii

اندازه‌شان معمولاً ۲۳ تا ۷۰ سانتیمتر است. بیشتر در مناطقی با بستر سخت زیست می‌کنند نظیر مناطق صخره‌ای مرجانی. درآبهای ساحلی تا عمق ۲۰ متری و بعضی از اعضای این خانواده در اعماق بیشتر یافت می‌شوند. روزها فعال بوده و شبها در میان صخره‌ها و مرجان‌ها پناه می‌گیرند به صورت دسته‌های کوچک یا بزرگ حرکت می‌کنند نمونه‌های جوان معمولاً در خورها و ریزشگاه رودخانه‌ها و آبگیرهای کم عمق ساحلی با شوری زیاد حضور دارند از لحاظ تغذیه‌ای گیاهخوار می‌باشند.

    جراح ماهی حلقه دم