خنو زردباله


بدن این ماهی دوکی شکل تقریباً دراز و پشت سر آن مثل سنگ سفت و شکم و پهلوهایش دارای فلس درشت کاملاً نقره ای است. ماهی سنگسر به وفور در دریای خلیج فارس ودریای عمان یافت میشود.از سخت پوستان و خرچنگ گرد وماهیان‌ و کرمهای پرتار و میگوها تغذیه میکند.

    خنو زردباله