دامسل ها


نام عمومی: Pomacentridae

نام علمی: Damselfish

ماهیان مقاوم که احتیاجات کمی دارند اکثر در تپه های مرجانی در لا به لای شاخ های مرجان ها به دنبال غذا می گردند در محیط زندگی طبیعی اکثرا در گروه های چند تایی باهم زندگی می کنند.این ماهیان خویشاندان نزدیک دلقک ماهیان هستند.زیستگاه اصلی این ماهیان اقیانوس آرام و فیجی و اندونزی میباشد و معمولا  ۶-۹سانتی متر رشد میکنند.این گروه از ماهیان همه چیزخوار میباشند.

    دامسل ها