زمرد ماهی دم جارویی


نام عمومی: Cheilinus lunulatus

نام علمی: broomtail wrasse

رأس دُم جارویی یکی از رأس های زیباست که در آب های دریای سرخ، خلیج عمان و خلیج فارس زندگی می کند. این ماهی به طور متوسط تا ۳۵ سانتی متر رشد می کند و می تواند به حداکثر طول ۵۰ سانتی متر برسد. در بالغین  سر بزرگ و به رنگ سبز روشن همراه با نقاط بنفش می باشد، دارای بدنی به رنگ تیره، یک نوار سفید عمودی در ناحیه گردن و باله های کناری نارنجی می باشد و دُم آن نیز به شکل رشته ای و جارو مانند است. تمامی ماهیان از تخم بیرون آمده ماده هستند و پس از رشد کامل به نر تغییر جنسیت می دهند. در مناطق غنی از مرجان ها و در اعماق 2 تا 30 متر یافت شده و در آنجا از بی مهرگان و سخت پوستان کوچک به مانند حلزون، خرچنگ، کرم لوله ای، میگوها، ستاره های شکننده و توتیاهای دریایی تغذیه می کند، بنابراین نباید آنها را در کنار این موجودات نگهداری کنید.

    زمرد ماهی دم جارویی