سفره ماهی والگا


این سفره ماهیان می توانند به طول 45 سانتی متر و پهنای 24 سانتی متر برسند. جنس ماده به غیر از تفاوت در باله مخرجی دارای دم کوتاه تری نیز می باشد. هر دوجنس این ماهی دارای خار های سمی بر روی دم خود می باشد که در هنگام خطر از ان بهر می برند. این ماهیان زنده زا می باشند. سفره ماهیان والگا بومی مناطق غربی و مرکزی آقیانوس آرام و شرق اقیانوس هند می باشد.

    سفره ماهی والگا