سوهان ماهی مخطط


نام عمومی: broomtail filefish

نام علمی: Aluterus scripts

بدن این ماهی در دو طرف متراکم بوده و دارای پوست خشن و سوهان مانند می باشد. در گذشته پوست خشک شده آن برای سوهان زدن و صیقل دادن بدنه قایق های چوبی مورد استفاده قرار می گرفته. “سوهان ماهی مخطط” بزرگ ترین گونه این خانواده به شمار آمده و در بیشینه اندازه به طول یک متر نیز می رسد. بر اساس شرایط محیطی به سرعت تغییر رنگ می دهد. ماهی های بالغ عموماً در آب های کم عمق زندگی می کنند و در مجموع در اعماق بیشتر از سی متر دیده نشده اند. به علت داشتن باله های کوچک شناگران ماهر و سریعی نیستند. عادات غذایی در گونه های مختلف این خانواده متفاوت می باشد، گروهی از آنها تنها از جلبک ها و علفهای دریایی و گروه دیگر از بی مهرگان کوچک بستر دریا تغذیه می کنند. این خانواده از ماهیان به طور کلی به صورت انفرادی زندگی کرده و به نُدرت با هم دیده می شوند.

    سوهان ماهی مخطط