پروانه ماهی قهوه ای


نام عمومی: Black-spotted butterfly Fish

نام علمی: Chaetodon Nigropunctatus

در دریای سرخ و خلیج فارس یافت می شود. از پولیپ های مرجانی و سخت پوستان کوچک تغذیه می کنند. حداکثر تا ۱۴ سانتی متر رشد می کنند.

    پروانه ماهی قهوه ای