چسبک ماهیان


نام علمی: Echeneidae

نام انگلیسی: Remora

در دریاهای گرم ومعتدل زندگی می کنند. حداکثرطول بدن چسبک ماهی ۷۵ سانتی متراست. چسبک ماهی ها روی سرشان اندامی برای چسبیدن دارند.این اندام چسبنده،حاصل تغییرشکل یافتن خارهای باله ی اول پشتی آن هاست.آن ها به کمک این صفحه ی مکنده،به ماهیان بزرگی مانند کوسه ونهنگ،لاک پشت های دریایی،دلفین ها،شمشیرماهیان،سپرماهیان، تون این جانوران فشارمی دهند،تیغه های آن به حالت ایستاده قرارمی گیردوباعث یک مکش قوی می شود.به طوری که کندن چسبک ماهی ازمحل اتصال بسیار دشواراست.درجنوب ایران ،به این ماهی لازک،رامک وکوسه چسب می گویند.در اکوسیستم های آبی ایران و ۱۲۴ کشور دنیا گزارش شده است.از ماهیان کوچک-پسماند شکار موجود میزبان و همچنین انگل های بدن ماهی میزبان استفاده میکند.

    چسبک ماهیان