کت افریقایی


نام عمومی: walking catfish

نام علمی: Clarias batrachus

خانواده لجن خوار ها و ردتیل ها و گربه ماهیان است.این ماهی مانند فامیل نزدیكش لجن خوار كم تر از ماهی های دیگر شنا میكند و به اسطلاح بیشتر راه میرود از میروند. از نشانه های گربه ماهیان سیبیل های است كه انها را شبیه به یك دیگر كرده و در بیشتر انها دیده میشود.این ماهی همه چیزخوار بوده و انواع غذاهای خشک تا گوشتی و زنده را جهت تغذیه انها میتوان استفاده کرد.

    کت افریقایی