کوسه گورخری


نام علمی: Stegostoma fasciatum

نام انگلیسی: Zebra shark

یکی از بی آزارترین و آرامترین کوسه‌های جهان است. کوسه گورخری در طول روز در حال استراحت در ماسه‌های کف دریا دیده می‌شود و شب‌ها برای یافتن غذا به جستجو در میان درزها و شکاف صخره‌ها می‌پردازد. در مناطقی مثل دریای سرخ و سواحل مرجانی استرالیا که جزو مراکز عمده غواصی محسوب می‌شود این کوسه‌ها با انسان مأنوس شده و از دست انسان غذا می‌خورند. طول بدن جنس نر تا ۲٫۵ متر و ماده تا ۱٫۹ متر می باشد. از نرم تنان، ماهیان استخوانی و گاهی مارماهی‌ها تغذیه می کند.در آبهای ایران و ۵۶ کشور جهان پراکندگی دارند.

    کوسه گورخری