گربه ماهی رد تیل


نام علمی: Phractocephalus hemioliopterus

نام عمومی: South American Red Tailed Catfish

معروف است که این ماهی ، هر آنچه را که در دهانش جای می گیرد به راحتی می بلعد. می توان آنها را در آمازون و انشعابات آن یافت.  بزرگترين ردتيل صید شده توسط قلاب و طناب ۴۳ کیلوگرم وزن داشته است. این ماهیان تا ۱۵ سال عمر می کنند. گوشتخوار بوده وحتی از دل گاو- ماهی کیلکا نیز میتوان جهت تغذیه آنها استفاده نمود.

    گربه ماهی رد تیل