گورامی اسفرانوس


نام عمومی: Giant Gourami

نام علمی: Osphronemus goramy

این ماهی اندام‌های تنفسی هزار تو مانند شبیه به ریه دارد که به کمک آن‌ها ماهی می‌تواند در آب‌هایی که دارای کمبود اکسیژن هستند از هوای اتمسفر خارج از آب تنفس کنند. بطور متوسط ۵ سال عمر می‌کنند. زادگاه اصلی گورامیها هند، چین، تایلند، سوماترا و شبه جزِیره مالاِی می‌باشد. از لارو پشه و کرمهای خونی و بی مهرگان ابزی و جلبکها و گیاهان آبزی تغذیه میکنند.

    گورامی اسفرانوس