چاقو ماهی دلقک


چاقو ماهی دلقک یا “چاقو ماهی خال دار” یک ماهی شب زی متعلق به مناطق حارّه ای است. مهم ترین ویژگی ظاهری این ماهی بدن کشیده و چاقو مانند است. بومی آب های شیرین کامبوج ،لاوس، تایلند و ویتنام می باشد هرچند  که به طور مصنوعی به دیگر مناطق نیز معرفی شده اند. این گونه یکی از تهاجمی ترین گونه های جانوری می باشد که در طبیعت می تواند ماهیان زنده را شکار کند و تا یک متر رشد می کنند. ماهیان جوان برای امنیت بیشتر خود در نزدیکی محل های جریان سریع آب و گیاهان به طور گله ای زندگی می کنند. این ماهیان همچنین می توانند در شرایط نامطلوب آب و کمبود اکسیژنِ محلول، اکسیژن مورد نیاز خود را از خارج از آب تأمین نمایند.

    چاقو ماهی دلقک